Sindicatul TRAM-AR continuă informarea angajaţilor:

Codul muncii

Art. 40. (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;

b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii şi/sau în condiţiile contractului colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivel naţional, la nivel de ramură de activitate sau de grup de unităţi;

c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

(2) Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil;

e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;

f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

TRAM-AR

Cine doreşte rezultate caută mijloace, nu scuze !

TRAM-AR

Vă aducem la cunoştinţă faptul că în urma Adunării Generale a Sindicatului TRAM-AR din data de 13.12.2010 organizaţia a decis să vină în sprjinul angajaţilor S.C. CTP S.A. Arad cu o serie de informări privitoare la drepturile acestora.

Astfel, Titlul VII, Cap. III din Codul muncii reglementează cadrul activităţii reprezentanţilor salariaţilor:

Art. 224 (1) La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi dacă nici unul nu este membru de sindicat, interesele acestora pot fi promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop.

(2) Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariaţilor, cu votul a cel puţin jumătate din numărul total al salariaţilor.

(3) Reprezentanţii salariaţilor nu pot să desfăşoare activităţi ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

Art. 225 (1) Pot fi aleşi ca reprezentanţi ai salariaţilor salariaţii care au împlinit vârsta de 21 de ani şi care au lucrat la angajator cel puţin un an fără întrerupere.

(2) Condiţia vechimii prevăzute la alin. (1) nu este necesară în cazul alegerii reprezentanţilor salariaţilor la angajatorii nou-înfiinţaţi.

(3) Numărul de reprezentanţi aleşi ai salariaţilor se stabileşte de comun acord cu angajatorul, în raport cu numărul de salariaţi ai acestuia.

(4) Durata mandatului reprezentanţilor salariaţilor nu poate fi mai mare de 2 ani.

Art. 226 Reprezentanţii salariaţilor au următoarele atribuţii principale:

a) să urmărească respectarea drepturilor salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu contractul colectiv de muncă aplicabil, cu contractele individuale de muncă şi cu regulamentul intern;

b) să participe la elaborarea regulamentului intern;

c) să promoveze interesele salariaţilor referitoare la salariu, condiţii de muncă, timp de muncă şi timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum şi orice alte interese profesionale, economice şi sociale legate de relaţiile de muncă;

d) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil.

Art. 227 Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor, modul de îndeplinire a acestora, precum şi durata şi limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a salariaţilor, în condiţiile legii.

Art. 228 Timpul alocat reprezentanţilor salariaţilor în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit este de 20 de ore pe lună şi se consideră timp efectiv lucrat, fiind salarizat corespunzător.

Art. 229 Pe toată durata exercitării mandatului reprezentanţii salariaţilor nu pot fi concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţi.

TRAM-AR

Cine doreşte rezultate caută mijloace, nu scuze !

INFORMARE

Vă aducem la cunoştinţă faptul că în urma Adunării Generale a Sindicatului TRAM-AR din data de 13.12.2010 organizaţia a decis să vină în sprjinul angajaţilor S.C. CTP S.A. Arad cu o serie de informări privitoare la drepturile acestora.

Astfel, art. 39 alin. 1 din Codul muncii consfinţeşte o serie de drepturi pentru angajaţi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual;

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

e) dreptul la demnitate în muncă;

f)  dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

g) dreptul la acces la formarea profesională;

h) dreptul la informare şi consultare;

i)  dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;

j)  dreptul la protecţie în caz de concediere;

k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;

l)  dreptul de a participa la acţiuni colective;

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Acest program de informare din partea Sindicatului TRAM-AR va continua cu reliefarea altor aspecte importante din legislaţia muncii.

Sindicatul TRAM-AR

TRAM-AR este organizatia sindicala constituita la nivelul S.C.  CTP  S.A Arad, ca alternativa la pasiva reprezentare a salariatilor .Numele organizatiei rezulta din mixtiunea „Tramvaie Arad”

Activitatea noastra va fi axata pe principiul „nu exista probleme fara solutii” acceptand ca totul este in transformare.

Scopul principal nu este natura revendicativa ,ci mai degraba stabilirea normalitatii.

-determinarea unor stari de constiinta amplificate.

-promovarea unei ferestre de socializare cu publicul larg.

Prezentul blog va gazdui continuu:

-informari privind cadrul legislativ.

-initiative de activitate .

-anomalii ce necesita a fi eliminate.

-recomandari,pertinente facute de vizitatorii blogului TRAM-AR

-intreprinzatori pentru un viitor mai bun ,sperand sa crestem impreuna

Cu incredere inainte !

„Cine doreste rezultate cauta mijloace ,nu scuze”!